Saturday, December 4, 2021

DOPORUČENÍ: Čerpání fondů EU

Kohezní politika v novém programovém období 2014-2020: zkušenosti a výzvy, který se uskutečnil ve čtvrtek 11. prosince 2014.

Podle státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy je kohezní politika navýsost důležitým tématem, ve kterém jsme ale v minulých letech příliš nevynikali: „V čerpání z fondů EU jsme byli hodně špatní, ale ještě máme šanci situaci změnit a také se o to snažíme. Ministerstva například aktivně připravují návrhy pro zlepšení dočerpání starého období.“

Z doporučení, které zpracoval Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, jednoznačně vyplývá, že v rámci kohezní politiky by Česká republika měla odbourat administrativní zátěž. Velkou pozornost je potřeba věnovat elektronizaci celé agendy a zjednodušit tak proces čerpání financí. „Je třeba upustit od nadbytečných úkonů, které řízení o přidělení evropských peněz provázejí, s tím například souvisí i zajištění kvalitních odborníků, kteří se budou složité agendě dlouhodobě věnovat,“ vysvětlil Tomáš Prouza.

Dále Národní konvent doporučuje změnit systém kontroly a hodnocení projektů tak, aby neodrazoval od podávání žádostí. S tím souvisí i zavedení zpětné vazby žadatelům, aby věděli, kde udělali chyby, a vyzývání k předkládání projektů v dostatečném časovém předstihu.

Konventní doporučení bude sloužit jako vodítko pro české tvůrce evropské politiky. Vydané závěry byly například prezentovány na Výboru pro EU, dále budou rozeslány europoslancům a evropským výborům Parlamentu ČR.

Národní konvent o Evropské unii bude letos v pořádání kulatých stolů pokračovat, z každého jednání pak vzejdou doporučení k diskutovaným tématům, kterými budou například energetická bezpečnost, zaměstnanost, vnitřní bezpečnost nebo digitální agenda.

podkladovy_dokument     doporuceni     fotogalerie     video