Saturday, December 4, 2021

DOPORUČENÍ: Energetická unie

v České republice.

Diskuse se věnovala zejména otázkám suverenity ČR a vztahu k sousedním zemím, otázce důslednosti a rozvaze v legislativě, dotvoření vnitřního trhu s energiemi, obnovitelným zdrojům energie a systému evropského obchodování s emisními povolenkami EU ETS a dekarbonizaci. Účastníci rovněž zmínili otázky energetické účinnosti, financování a dotačních programů nebo téma energetické bezpečnosti.

„Energetika je jedním ze základních pilířů evropské integrace a pro Českou republiku je důležité, aby byla součástí přerodu konceptu Energetické unie ve skutečnost a zapojila při tom všechny zainteresované subjekty. Proto se energetika stala předmětem již tří kulatých stolů Národního konventu. Vzešla z nich řada doporučení, jež zohledňujeme během tvorby energetické politiky. Cíl pořád platí. Zajistit českým spotřebitelům energii, která bude cenově dostupná, bezpečná a udržitelná,” okomentoval státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

Doporučení:

(1) V oblasti Energetické unie hájit zájmy ČR v souladu s přijatými národními pozicemi, které budou vytvářeny s ohledem na diskusi s ekonomickými a sociálními partnery, a co nejvíce využívat možnosti koordinace společných pozic v rámci V4 v oblastech, kde je možné dosáhnout silného společného kompromisu.
(2) Při tvorbě národních pozic i jejich následném prosazování vždy zkoumat dopady na stabilitu tržního prostředí a předvídatelnost právního rámce pro podnikání v energetickém sektoru.
(3) Na všech úrovních podporovat optimální fungování české přenosové soustavy, např. prostřednictvím apelu na zavedení zodpovědnosti obnovitelných zdrojů energie za odchylku nebo na omezení neplánovaných přetoků ze sousedních států.
(4) Na všech úrovních trvat na důsledné implementaci klíčové legislativy ve všech členských státech, jež by měla představovat nutnou podmínku pro přijímání dodatečných obdobně zaměřených předpisů.
(5) Na všech úrovních podporovat sjednocení a propojení trhů s elektřinou (denních, vnitrodenních i bilančních) v Evropě.
(6) Rozvíjet obnovitelné zdroje energie dle reálných podmínek ČR s ohledem na technologický vývoj, účinnost zdrojů, nákladovou efektivitu a zejména s ohledem na možnosti distribučních sítí a přenosové soustavy. V rámci podpory a zavádění nízkouhlíkových technologií v ČR zachovat technologickou neutralitu.
(7) Podpořit ambiciózní reformu systému EU ETS tak, aby mohla představovat skutečný zdroj cenových signálů pro investice do nízkouhlíkových zdrojů a technologií. Zásadní je zachování bezplatných alokací pro průmysl a elektro-energetiku.
(8) Posílit roli Koordinačního výboru pro energetickou účinnost, zvýšit efektivitu jeho práce a posílit jeho výkonnou složku. Prosazovat jeho rozhodnutí do praxe a přispět tak k plnění cílů, ke kterým se ČR zavázala.
(9) Odstranit bariéry využívání energetických služeb se zárukou napříč všemi sektory, včetně využití energetických služeb se zárukou u budov ve státní správě.
(10) Přispět ke zvýšení zpožděného čerpání operačních programů a aktivně odstraňovat administrativní bariéry.
(11) Maximálně využívat tuzemské primární energetické zdroje s cílem podpořit zajištění energetické bezpečnosti jako strategického cíle Energetické unie.

 

 

doporuceni      podkladovy_dokument     fotogalerie     video