Saturday, December 4, 2021

DOPORUČENÍ: Pracovní mobilita v EU

V debatě se akcentovaly mikroekonomické dopady revize směrnice (například v autodopravě), otázka sociálního dumpingu, problémy spjaté s agenturním zaměstnáváním, dopady revize směrnice na třetí země či opatření zlepšující vymahatelnost příslušných směrnic.

Z diskuze vyplynula následující doporučení:

1. Nastolit otázku zneužívání nehlášené práce a agenturního zaměstnávání jako důležitého současného problému pracovní mobility v Evropské unii.
2. Při jednání s partnery ze starých členských států o situaci v různých odvětvích brát zřetel na ta odvětví, kde praktiky sociálního dumpingu vedou k ohromnému tlaku na firmy v nových členských státech.
3. Vyvíjet tlak na důsledné naplňování prováděcí směrnice 2014/67/EU pro účinné prosazování směrnice 96/71/ES.
4. Usilovat o pečlivější podložení revize směrnice o vysílání pracovníků daty zachycujícími současnou situaci za účelem lepšího posouzení celkových.

Více se dozvíte v článku od Euroskop.cz 

 

doporuceni     podkladovy_dokument     fotogalerie     video