Saturday, December 4, 2021
KULATÝ STŮL: Budoucnost Společné bezpečnostní a obranné politiky EU

KULATÝ STŮL: Budoucnost Společné bezpečnostní a obranné politiky EU

V pátek 19. května se uskutečnil kulatý stůl Národního konventu o EU, jehož předmětem byly otázky spojené s tématem budoucího směřování společné bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie. Setkání se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, reprezentanti evropských institucí a neziskového sektoru.

Společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP) je jednou z nejmladších oblastí působnosti Evropské unie. Formálně existuje od roku 1999 a vznikla v návaznosti na krizi na Balkáně jako nástroj pro řešení budoucích krizí. Je politikou, od níž občané Unie očekávají přidanou hodnotu a podporují společný postup. První roky existence SBOP se vyznačovaly rozvojem institucí a procesů, které s menšími změnami fungují dodnes. Od roku 2003 spustila EU v rámci SBOP značný počet aktivit, především v oblasti Balkánu a subsaharské Afriky. V dalších letech nicméně SBOP narazila na kapacitní a politické limity a její rozvoj se znatelně zpomalil. Situace se změnila po roce 2011, především pod tlakem Arabského jara, občanských válek v Libyi a Sýrii a konfliktu na Ukrajině. Krize v nejbližším okolí a jejich přímý dopad na bezpečnost EU přinutily Evropskou unii opět upřít pozornost na obranu a bezpečnost. Od loňského roku se rozvoj SBOP opět zrychlil a nedostatky evropské bezpečnostní politiky se dostaly na titulní strany tuzemských i zahraničních novin.

Úvodní slovo kulatého stolu přednesl zástupce Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR. Následně svůj podkladový dokument představil odborný garant setkání, kterým je Univerzita Karlova. Stanoviska k tématu přednesli Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo obrany ČR a zástupce Evropské obranné agentury (EDA).

Hlavními diskutovanými otázkami byly následující:
• Jaká je dlouhodobá perspektiva rozvoje SBOP a kam by měla evropská bezpečnostní a obranná politika z pohledu ČR směřovat?

• Jaké by mělo být zapojení České republiky do SBOP? Jaké jsou české priority a jak je ČR schopná a ochotná se na dalším rozvoji SBOP podílet?

• Jak a do čeho by se mělo na evropské úrovni společně investovat? Jak a do čeho má v evropském kontextu investovat Česká republika?

• Jak by měla vypadat stálá strukturovaná spolupráce v oblasti obrany, aby byla funkční, vyhovovala zájmům České republiky, a aby se na ní Česká republika mohla podílet?