Saturday, December 4, 2021
DOPORUČENÍ: Budoucí podoba víceletého finančního rámce a kohezní politiky po roce 2020

DOPORUČENÍ: Budoucí podoba víceletého finančního rámce a kohezní politiky po roce 2020

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu  22. listopadu svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o budoucí podobě víceletého finančního rámce a kohezní politiky po roce 2020, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, reprezentanti evropských institucí a neziskového sektoru. 

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuze vydal následujících osm doporučení:

  • Česká republika by měla jasně vymezit tzv. národní priority, které by chtěla ve vztahu k EU i v rámci VFR prosazovat. Jako komplementární k národním prioritám by měla formulovat priority, jež jsou klíčové z hlediska naplňování ostatních agend a ty, u kterých je možné získat podporu ostatních členských zemí.
  • Česká republika by měla usilovat o zjednodušení systému financování unijního rozpočtu – odstranění rabatů a sjednocení podmínek pro čerpání programů jak centrálně řízených, tak ve sdíleném řízení. Měla by se také zaměřit na zjednodušení legislativního rámce a snižování administrativní zátěže pro žadatele a příjemce finanční podpory na realizaci projektů.
  • Česká republika by měla jasně stanovit, jakým způsobem kohezní politika přispívá k novým prioritám, a podporovat vhodné provázání kohezní politiky s evropským semestrem. V rámci kohezní politiky by měla ČR podporovat její zacílení na rozvoj zaostalejších regionů (nejzaostalejší regiony a regiony přechodové), ale i v jasně vymezených oblastech i na regiony nejrozvinutější, např. ty, které jsou nejvíce vystaveny dopadům klimatických změn. Česká republika by měla prosazovat, aby míra spolufinancování byla nastavena na úrovni členských států (nikoliv dle kategorií regionů).
  • Česká republika by se měla zaměřit na prosazení tematické koncentrace a odstranění duplicit v rámci programů podporovaných prostřednictvím národních obálek a programů komunitárních. Mělo by dojít ke koncentraci a snížení počtu operačních programů na národní úrovni.
  • Česká republika by měla využít příkladů dobré praxe a zkušeností úspěšných českých žadatelů vyškolit projektové manažery, kteří by byli schopni pomoci s přípravou a realizací projektů v rámci komunitárních programů.
  • Česká republika by měla v tuzemsku podporovat efektivnější využití finančních nástrojů a to zejména u projektů, které přinášejí zisk. A u projektů, které zisk negenerují, prosazovat na úrovni EU zachování dotačních programů.
  • Česká republika by měla jasně formulovat princip evropské přidané hodnoty a přijmout taková opatření, která umožní efektivnější komunikaci jejích priorit směrem k české veřejnosti i k evropským partnerům.
  • Česká republika by měla své národní priority v rámci kohezní politiky orientovat na oblasti přispívající k dalšímu zlepšení pozice a konkurenceschopnosti ČR na vnitřním trhu, a zároveň na evropské úrovni podporovat zohledňování dimenze vnitřního trhu v rámci kohezní politiky v souladu s původním účelem této politiky.