Sunday, January 23, 2022
DOPORUČENÍ: Postoj EU k západnímu Balkánu a Východnímu partnerství

DOPORUČENÍ: Postoj EU k západnímu Balkánu a Východnímu partnerství

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 16. května svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o postoji EU k západnímu Balkánu a Východnímu partnerství, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, reprezentanti evropských institucí a neziskového sektoru. 

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následujících osm doporučení:

a. západní Balkán

  • Česká republika by měla zachovat svoji deklarovanou podporu politiky rozšíření EU a evropské integrace šesti států západního Balkánu, která je v jejím ekonomickém, bezpečnostním i geopolitickém zájmu, a podložit ji konkrétními činy. Tyto mohou nabývat podob posílené bilaterální a regionální spolupráce, stejně jako aktivní účasti na politických a diplomatických jednáních na úrovni EU.
  • Konkrétně by se měla v krátkém horizontu zasadit o co nejvčasnější zahájení přístupových rozhovorů s Albánií a Makedonií, stejně jako o podporu investic českých podniků v regionu. 
  • Česká republika by měla jít příkladem z hlediska dodržování principů demokratického právního státu, zejména svobody médií, potírání korupce, omezování střetu zájmů, stejně jako budování otevřené a tolerantní společnosti.
  • Zástupci České republiky by vedle politických představitelů zemí západního Balkánu měli vést permanentní dialog s představiteli tamní občanské společnosti. Rovněž je vhodné vést aktivní komunikaci o procesu rozšíření vůči české veřejnosti.

b. Východní partnerství

  • Česká diplomacie by se měla více zaměřit na konzistentní obhajobu relevance Východního partnerství a jeho budoucího rozvoje mimo jiné formou veřejné diplomacie, a to nejen v zemích východního sousedství, ale také v samotné ČR a mezinárodních organizacích typu EU, NATO či OBSE. S tím souvisí otázka aktivní podpory obsazování klíčových pozic v institucích těchto organizací, kde má Česká republika prozatím rezervy.
  • Česká politická reprezentace by měla nalézt shodu na tom, zda pro ni politika Východního partnerství představuje skutečnou zahraničněpolitickou prioritu, do které s ohledem na vlastní zájem bude investovat diplomatickou energii a finanční prostředky. V této souvislosti se mj. nabízí příležitost uskutečnit budoucí summit Východního partnerství v roce 2022 v Praze, který by potvrdil zájem ČR o tuto agendu a taktéž českou roli obhájce dalšího euroatlantického směřování tří asociovaných východoevropských partnerů.
  • Česká republika by měla pokračovat ve svém aktivním zapojení do týmu East Stratcom Task Force i po roce 2019 a dále podporovat svobodná ruskojazyčná média jako alternativu k ruské vládní propagandě, včetně finančního zapojení.
  • ČR by v rámci vyjednávání víceletého finančního rámce měla prosazovat vyčlenění dostatečných finančních prostředků pro tuto agendu.