Saturday, December 4, 2021
DOPORUČENÍ: Podoba víceletého finančního rámce po roce 2020

DOPORUČENÍ: Podoba víceletého finančního rámce po roce 2020

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 10. 10. 2018 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o podobě víceletého finančního rámce po roce 2020, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí a neziskového sektoru. 

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následujících šest doporučení:

  • Pozice České  republiky v rámci  jednání  o  VFR  po  roce  2020  by  měla  jasně  vycházet z dlouhodobé  hospodářské  strategie,  která  komplexně  zhodnotí  současný  stav, identifikuje  priority  a  formuluje  scénáře  v souvislosti  s možnou  změnou  pozice  ve  vztahu  k rozpočtu  EU  z čistého  příjemce  na  čistého  přispěvatele.
  • Pro Českou  republiku  zůstávají prioritami pro  VFR  po  roce  2020  kohezní  a  společná  zemědělská  politika.  V jejich  rámci  je  ale  potřebné  reagovat  i  na  nové  výzvy,  jako  je  například  hospodaření  s vodou a  boj  se  suchem  a  degradací  půdního  fondu.
  • Česká republika by  se  měla  zaměřit  na  zjednodušení  nastavení  VFR  po  roce  2020  a zajištění  jeho  transparentnosti.EU  by  měla  mít  jednoduchý  a  transparentní  systém  příjmů.  Není  proto  potřeba  zavádět  nové  zdroje  rozpočtu  EU.
  • S ohledem na  větší  využití  nových  finančních  nástrojů na  VFR  2020+  by  bylo  vhodné  zřídit  jedno  kontaktní  místo  v ČR pro  tyto  nástroje.  Vhodnou  platformou  se  jeví  transformovaná  Českomoravská  záruční  a  rozvojové  banka.  Současný  VFR  by  měl  být  využit  na  přípravu  bezproblémového  čerpání  prostředků  z těchto  nástrojů  v nadcházejícím  VFR.
  • Česká republika  by  měla  zřídit  kontaktní  místo  i  pro  centrálně  řízené  programy,  na  jejichž  čerpání  bylo  alokováno  více  finančních  prostředků,  a  zajistit  tak  dostatečné  zázemí  pro  potenciální  žadatele  o  podporu,  která  by  měla  vést  k větší  úspěšnosti  čerpání  těchto  prostředků.
  • Česká republika by  se  měla  zaměřit  na  prosazení  tematické  koncentrace,  harmonizaci  pravidel  pro  čerpání  v rámci  tradičních  priorit  a  u  centrálně  řízených  programů  a odstraňování  legislativních  a  nelegislativních  bariér na  národní  úrovni,  aby  se  zvýšila  absorpční  kapacita,  zejména  u  malých  a  středních  podniků.