Saturday, December 4, 2021
ZÁVĚRY: Expertní diskuze o průmyslové politice EU

ZÁVĚRY: Expertní diskuze o průmyslové politice EU

12. října 2018 se na Strakově akademii uskutečnila expertní diskuze na téma: Průmyslová politika EU. Expertní diskuze, které se mimo jiné na stejné téma účastní i další členské státy a která probíhá prvním rokem, se uskutečnila pod patronací bruselského think-tanku European Policy Centre (EPC). 

 

Závěry Národního konventu o EU:

 

  • Vzhledem k provázanosti průmyslové politiky s řadou dalších oblastí je holistický přístup a „mainstreaming” konkurenceschopnosti evropské průmyslové základny dobrým výchozím bodem pro tvorbu průmyslové politiky EU.

 

  • EU není z hlediska zastoupení průmyslu a jeho struktury v jednotlivých státech a regionech homogenní. Evropská komise by proto neměla v průmyslové politice aplikovat přístup „one size fits all‘’. Měl by být uplatňován specifický přístup k jednotlivým průmyslovým sektorům a měla by být respektována specifika států a regionů. Vláda ČR by měla v otázce průmyslové politiky hrát aktivní roli a jako stát s vysokým podílem průmyslu hájit své zájmy.

 

  • Pro efektivní uplatňování průmyslové politiky je nutné zajistit synergie mezi jednotlivými politikami EU, které jsou v některých případech v rozporu. Ke konkurenceschopnosti evropského průmyslu musí být příhlíženo ve všech oblastech a při stanovování cílů ve všech politikách.

 

  • Vzdělávací system by měl být koncipován tak, aby reagoval na změny, kterými průmysl v současnosti prochází a byl připraven na výzvy budoucnosti. Celoživotní vzdělávání hraje v tomto případě významnou roli a mělo by být nadále podporováno.

 

  • Pro konkurenceschopný průmysl je klíčová podpora investic a nových technologií, dostatečné finanční prostředky na výzkum a účast v programech pro výzkum a inovace. ČR by se měla snažit o přesun do oblastí s vyšší přidanou hodnotou za přispění právě synergií s celkovou průmyslovou strategii EU.

 

  • Důležitou roli při zvyšování konkurenceschopnosti evropského průmyslu hrají malé a střední podniky, které mají největší inovační potenciál. Na tyto podniky by měl být v koncepcích brán zřetel a měly by být podpořeny tak, aby z nich plynoucí inovace zůstávaly v Evropě, resp. v ČR, a bylo zde na nich stále stavěno.

 

  • Efektivně fungující vnitřní trh bez bariér, ve kterém je zajištěna ochrana hospodářské soutěže, je jedním z předpokladů průmyslové konkurenceschopnosti. K tomu by měla Evropská komise i ČR vždy přihlížet.

 

Expertní diskuze vytvářejí platformu pro debatu ohledně zásadních témat hýbajících evropskou politikou. Rozdílnost oproti kulatým stolům spočívá především v tom, že v rámci expertních diskuzí je cílem intenzivní diskuze bez vypracovaného podkladového materiálu a výstupem z diskuze nejsou doporučení pro vládu ČR ale závěrečná zpráva o dané problematice.