Saturday, December 4, 2021
KULATÝ STŮL: Předsednictví ČR v Radě EU 2022

KULATÝ STŮL: Předsednictví ČR v Radě EU 2022

23. listopadu 2018 se na Strakově akademii ve starém tiskovém sále uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Předsednictví ČR v Radě EU 2022. Zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté budou debatovat na téma Předsednictví ČR v Radě EU 2022. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Ve druhé polovině roku 2022 bude Česká republika podruhé předsedat Radě EU. Předsednictví bude pro Českou republiku představovat nebývalou příležitost podpořit svou agendu na evropské úrovni, zlepšit vnímání Evropské unie občany České republiky a v neposlední řadě zvýšit prestiž ČR v zahraničí. Je tedy nutné přípravy předsednictví nepodcenit a začít již v současné době diskutovat jeho možný program a způsob provedení.  Z tohoto důvodu by se měl kulatý stůl zaměřit na reflexi zkušeností z posledního českého předsednictví, to jak je možné je využít při přípravě nového předsednictví a jak přípravy a samotné provedení předsednictví ovlivní post-lisabonský vývoj EU.

Hlavními diskuzními okruhy kulatého stolu o Předsednictví ČR v Radě EU jsou:

  • Jak se změnila role předsednictví a jeho realizace v důsledku post-Lisabonského vývoje?

Tato otázka se zaměřuje na institucionální změny, které proběhly od posledního českého předsednictví v důsledku přijetí Lisabonské smlouvy. Důležité je především definovat, jakým způsobem institucionální reformy ovlivní přípravu budoucího českého předsednictví a které ze zkušeností z příprav posledního předsednictví bude možné přenést do současnosti.

  • Jakým tématům by měla Česká republika věnovat během svého předsednictví pozornost?

Výkon funkce předsednictví představuje pro členskou zemi možnost akcentovat na evropské úrovni témata, která považuje za důležitá. Ta by měla být prosazována nejenom v rámci šestiměsíčního období, ale měla by být reflektována i v 18měsíčním programu předsednického tria zemí. Jaká by tedy měla být prioritizace témat z hlediska zájmů ČR?

  • Jakou roli v zajištění předsednictví hraje státní správa?

Státní správa představuje klíčového aktéra pro zajištění hladkého průběhu předsednictví. Předsednictví zároveň klade na státní správu vysoké nároky a vyžaduje plnění aktivit, se kterými nemá státní správa dostatek zkušeností. Je důležité se zaměřit na otázku dostatečných kapacit pro výkon předsednictví i s ohledem na platnost služebního zákona. Diskuze by se měla zaměřit také na organizaci předsednictví z hlediska maximalizace efektu vynaložených finančních prostředků, zefektivnění procesů ve státní správě, a zároveň prodiskutovat, jakým způsobem využít a udržet kontakty a kapacity vytvořené v rámci příprav a výkonu předsednictví.

  • Jak využít předsednictví k propagaci Evropské unie v České republice?

Předsednictví mívají tradičně velmi pozitivní vliv na vnímání Evropské unie ze strany občanů předsedajícího členského státu. Je tedy vhodné i s ohledem na současnou míru podpory EU u české veřejnosti prodiskutovat možnosti propagace EU v rámci celé České republiky během příprav na předsednictví, v jeho průběhu i po jeho skončení.