Saturday, December 4, 2021
DOPORUČENÍ: Reforma Společné zemědělské politiky

DOPORUČENÍ: Reforma Společné zemědělské politiky

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 21. 11. 2018 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o reformě Společné zemědělské politiky, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí a neziskového sektoru. 

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 4 doporučení:

  • Pro Českou republiku zůstává prioritou nezkrácení finančních prostředků pro SZP. V otázce přímých plateb je nutné i nadále prosazovat dobrovolnost zastropování podle specifických podmínek jednotlivých členských zemí, včetně problematiky ekoschémat, a usilovat o zvýšení podílu plateb citlivým sektorům.
  • Česká republika by měla usilovat o opravdové snížení administrativní zátěže, tzn. nevracet se již k odmítnutým opatřením typu definice „skutečného“ zemědělce nebo kondicionalit, které komplikují a výrazně zatěžují administrativní procesy.
  • V českých podmínkách je třeba jasně stanovit kompetence v oblasti rozvoje venkova. Česká republika by rovněž měla zabránit hrozícímu propadu finančních prostředků pro tuto oblast. Snížení rozpočtu politiky rozvoje venkova v ČR negativně ovlivní možnosti dosahování cílů v oblasti životního prostředí.
  • Na základě výsledků ex-ante analýzy možností uplatnění tzv. finančních nástrojů v rámci SZP (v gesci Ministerstva zemědělství) bude nezbytné pečlivě zvážit reálnost jejich aplikace. Tuto analýzu bude potřeba pravidelně aktualizovat a zohlednit případné změny situace v jejich potenciálním uplatnění v příslušných investičních projektech.