Saturday, December 4, 2021
DOPORUČENÍ: Předsednictví České republiky v Radě EU 2022

DOPORUČENÍ: Předsednictví České republiky v Radě EU 2022

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 5. 12. 2018 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o Předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí a neziskového sektoru. 

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 4 doporučení:

  • Za účelem zajištění kontinuity v přípravě a samotném výkonu předsednictví by měla Česká republika zajistit konsenzus všech parlamentních politických stran. Předsednictví byse nemělo stát předmětem politického boje.
  • Na přípravu a průběh předsednictví by měla Česká republika alokovat dostatek finančních prostředků. Rozpočet na předsednictví by měl být součástí dohody všech parlamentních stran, aby nedošlo k jeho případnému krácení po nástupu nové vlády v roce 2021.
  • Česká republika by měla reflektovat důležitost regionální dimenze předsednictví. Do příprav a průběhu předsednictví by měla zapojit relevantní aktéry na regionální a lokální úrovni, aby se zabránilo prohlubování rozdílů ve vnímání Prahy a ostatních regionů.
  • Česká republika by si měla stanovit klíčová témata pro předsednictví a vhodně jeprovázat s evropskými tématy, která budou vycházet z předchozích předsednictví a agendy nové Evropské komise.
  • Česká republika by měla pro své předsednictví zajistit dostatečné personální kapacity. Měla by využít možnosti spolupráce s vysokými školami, dalšími členskými zeměmi v podobě sekondmentů v ústředí a v Bruselu a s Čechy pracujících v institucích Unie.
  • Do přípravy a realizace komunikačních aktivit předsednictví by měla být vhodným způsobem zapojena i občanská společnost, která může doplnit oficiální komunikační linii vlády ČR.
  • Česká republika by měla přijmout komplexní komunikační strategii, která by dokázala za použití vhodných nástrojů oslovit různé cílové skupiny doma a v zahraničí. Zvláštní pozornost by měla být věnována spolupráci s novináři. Pozitivní a srozumitelná komunikace by měla vhodně propojit potřeby občanů ČR s unijní problematikou.