Tuesday, October 27, 2020
KULATÝ STŮL: Konference o budoucnosti Evropy

KULATÝ STŮL: Konference o budoucnosti Evropy

13. března 2020 se v Lichtenštejnském paláci uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Konference o budoucnosti Evropy. O tématu budou debatovat zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Institut pro evropskou politiku EUROPEUM). 

Současná předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v červenci 2019 představila v rámci politických priorit nové Komise iniciativu na zorganizování Konference o budoucnosti Evropy. Jejím cílem by měla být transformace Evropské unie, která by dokázala adekvátně reagovat na současné a budoucí výzvy, posilovat svůj demokratický charakter a odpovídat potřebám občanů EU. Za tímto účelem by do debaty o budoucnosti Evropské unie měly být zapojeny nejen unijní instituce a jednotliví národní aktéři, ale především občané Unie. Ti by se měli podle předsedkyně EK stát motorem změn v dalším směřování integračního procesu. Jedním z argumentů pro akcentaci nutnosti debatovat reformu Evropské unie v širším kontextu se stala vyšší participace občanů EU ve volbách do Evropského parlamentu, které proběhly na jaře loňského roku a v nichž volební účast dosáhla nejvyšší úrovně za posledních dvacet let.

 

Hlavními diskuzními okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

  • Jaký vliv by měla mít Konference o budoucnosti Evropy na další směřování Evropské unie?

V posledních letech jsme byli svědky již dvou podobných iniciativ – cesta k Sibiu/bratislavský proces a občanské konzultace – jejichž smyslem bylo reflektovat fungování Evropské unie a navrhnout řešení problémů. Stejně tak byla přijata Strategická agenda, která shrnuje priority EU na dalších pět let. Je proto důležité definovat, do jaké míry by závěry Konference o budoucnosti Evropy měly být navázány na zmíněné dokumenty a zdali by závěry vzešlé z konference, které by měly být následně předloženy k posouzení Evropské radě, měly být závazné pro další směřování EU.

  • Jaké priority by Česká republika měla prosazovat v rámci Konference o budoucnosti Evropy?

V rámci této otázky je v první řadě nutné definovat, zdali by ČR měla požadovat diskuzi pouze nad změnami evropského sekundárního práva, nebo i úpravami zakládajících smluv. V návaznosti na to by bylo vhodné stanovit, na jaké oblasti by se měla konference zaměřit a jaká témata by měla Česká republika prosazovat.

  • Jakým způsobem by měla Konference probíhat na národní úrovni?

Konference bude pravděpodobně probíhat na dvou úrovních, na národní a evropské. Evropský formát bude dohodnut pro celou Unii najednou, je ale možné, že podoba národních konzultací se bude mezi jednotlivými státy lišit. Je tedy vhodné diskutovat, jakou formou by konference v České republice měla probíhat (např. v podobném formátu jako občanské konzultace iniciované Emmanuelem Macronem), které úrovně rozhodování by do ní měly být zapojeny – zda pouze celostátní, nebo i regionální a obecní – kteří představitelé národní i evropské úrovně by v ní měli hrát roli a jak by měly být formulovány její výstupy. Dále je nutné debatovat o tom, jakou roli by v diskuzích měla hrát média a akce organizované občanskou společností. V neposlední řadě patří pod tuto oblast otázka, jak využít konferenci pro informování veřejnosti o českém členství v Evropské unii a nadcházejícím předsednictví ČR v Radě EU.