Thursday, December 2, 2021
KULATÝ STŮL: Bezpečnost a boj proti terorismu v Evropě

KULATÝ STŮL: Bezpečnost a boj proti terorismu v Evropě

11. června 2021 se prostřednictvím online platformy Webex Teams uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Bezpečnost a boj proti terorismu v Evropě. Debata se uskuteční od 9:00 do 11:00. O tématu budou diskutovat zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Masarykova Univerzita v Brně. 

Soudobá bezpečnostní politika Evropské unie (EU) je zaměřena na eliminaci širokého spektra bezpečnostních hrozeb v globálním i regionálním rámci. Na této politice se podílí i Česká republika (ČR), která prostřednictvím EU uskutečňuje i vlastní bezpečnostní zájmy. V rámci EU je bezpečnost řešena v různých dimenzích a sektorech. Velký důraz je kladen na politiku v oblasti vnitřní bezpečnosti a v jejím rámci pak specificky na boj proti terorismu. V realitě samozřejmě nelze zcela oddělit vnější a vnitřní bezpečnost, jednotlivé sektory bezpečnosti jsou vzájemně propojeny. V našem podkladovém materiálu se budeme zaměřovat především na problematiku vnitřní bezpečnosti EU, i když samozřejmě nelze opomíjet výše zmíněnou provázanost s globálním děním vně unijních hranic.

 

Hlavními diskuzními okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

  1. Jaké jsou prioritní zájmy České republiky v oblasti vnitřní bezpečnosti, které chce prosazovat na evropské úrovni?
  2. Jak zajistit do budoucna rovnováhu mezi bezpečností a zasahováním do základních práv?
  3. Mají Česká republika a Evropská unie vhodný právní rámec pro řešení výzev v oblasti terorismu a jak vytvořit bezpečnostní prostředí, které bude odolné do budoucnosti?
  4. Jakým způsobem lze čelit radikalizaci v České republice a v EU?