Sunday, January 23, 2022
KULATÝ STŮL: Vztahy EU s vybranými vnějšími partnery (zejm. USA, Čína a Írán) z perspektivy ČR

KULATÝ STŮL: Vztahy EU s vybranými vnějšími partnery (zejm. USA, Čína a Írán) z perspektivy ČR

28. června 2019 se v Lichtenštejnském paláci uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Vztah EU s vybranými vnějšími partnery (zejm. USA, Čína a Írán) z perspektivy ČR. O tématu budou debatovat zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Associace pro mezinárodní otázky (AMO). 

Evropská unie patří k zastáncům multilaterálního světového řádu, opírajícího se o normy a pravidla. Tento světový řád je však stále razantněji zpochybňován zejména novými globálními hráči, mezi nimiž přední místo zaujímá Čína. USA, které byly strážcem multilaterálního světového pořádku, s příchodem administrativy prezidenta Trumpa tuto roli začínají opouštět. Preferují izolacionistickou zahraniční politiku, která se mimo jiné projevuje oslabováním transatlantické vazby. Evropská unie, přes svůj nezanedbatelný ekonomický význam tradičně nepovažovaná za velkého geopolitického aktéra, na nastalou situaci reaguje snahou o posílení společné zahraniční a bezpečnostní politiky, ale i prohloubení obranné spolupráce mezi svými členskými státy. To je provázeno snahou o nastavení strategických vztahů s Čínou, a to s cílem součinnosti při hledání řešení globálních výzev a dosažení vyrovnaných obchodních vztahů.

 

Hlavními diskuzními okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

  • V jakých oblastech se Čína může stát partnerem EU ve snaze o hledání řešení aktuálních globálních výzev? Jaký dopad bude mít pro vztah EU a Číny nedávno dosažený unijní konsenzus na společném rámci pro hodnocení přímých zahraničních investic? Jakým způsobem může Evropská unie dosáhnout vyrovnaného a recipročního vztahu s Čínou v oblasti obchodu? Jaké jsou v této oblasti zájmy české zahraniční politiky.

 

  • Jaké jsou české zájmy v kontextu zhoršujících se obchodních vztahů mezi Evropskou unií a Spojenými státy (např. pokud jde o export českých firem do USA) a jak může Česká republika na unijní rovině napomoci jejich prosazení? Jak by měla EU reagovat na postoje současné americké administrativy k otázce transatlantické bezpečnostní a obranné spolupráce?

 

  • Jakou pozici zastává Česká republika v kontextu odlišných postojů Evropské unie a Spojených států k Společnému komplexnímu akčnímu plánu, resp. jaderné dohodě s Íránem, a sankcím vůči Íránu? Jaký postoj by měla zaujmout ke snahám pod vedením Francie, Spojeného království a Německa o vytvoření nástroje k umožnění pokračování obchodu s Íránem navzdory těmto sankcím?