Sunday, January 23, 2022
DOPORUČENÍ: Vztahy EU s vybranými vnějšími partnery (zejm. USA, Čína, Írán) z perspektivy ČR.

DOPORUČENÍ: Vztahy EU s vybranými vnějšími partnery (zejm. USA, Čína, Írán) z perspektivy ČR.

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 17. července 2019 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o vztazích EU s vybranými vnějšími partnery (zejm. USA, Čína a Írán) z perspektivy ČR, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 5 doporučení:

  • Pro prosazení EU jako globálního hráče je důležité, aby společná zahraniční a bezpečnostní politika byla jednotná. K tomu je nezbytné adekvátní zahrnutí všech členských států do její formulace. Klíčová je rovněž efektivní koordinace mezi institucemi EU zodpovědnými za jednotlivé dimenze vztahů k vnějším partnerům. Posílení efektivity procesu tvorby a výkonu společné zahraniční a bezpečnostní politiky je jedním ze zásadních úkolů pro novou Evropskou komisi, především samozřejmě pro nového vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
  • Evropská unie je ze své povahy společenství založené na hodnotách. Zachování multilaterálního rámce mezinárodního systému a mezinárodního řádu založeného na hodnotách patří mezi její absolutní priority. Je třeba, aby toto bylo ve vztazích s USA, Čínou i Íránem reflektováno.
  • Ve vztahu k USA by EU měla usilovat o působení na různých úrovních americké politiky, tzn. kromě vztahů s exekutivou se soustředit i na budování a udržování vztahů v legislativních tělesech, na úrovni jednotlivých států či v sektoru businessu. Je třeba prosazovat v americkém prostředí narativ EU coby jednotného a spolehlivého aktéra.
  • Při formulaci vztahů s Čínou je třeba vycházet z premisy jejího odlišného hodnotového zakotvení. EU by se měla snažit na třetích trzích, především v afrických zemích, přinášet alternativu čínským investicím a vlivu. V ekonomických vztazích s Čínou je třeba, aby EU dbala na reciprocitu vzájemných opatření. Je vhodné, aby EU při formulaci svého vztahu k Číně pokračovala ve spolupráci s USA.
  • Prioritou EU ve vztahu k Íránu by měla být snaha o zabránění eskalace konfliktu mezi USA a Íránem. EU by tedy měla přispět k nalezení kompromisu, který bude obsahovat nějakou formu ekonomické spolupráce s Íránem.