Sunday, January 23, 2022
DOPORUČENÍ: Digitální vnitřní trh

DOPORUČENÍ: Digitální vnitřní trh

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 18.prosince 2019 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o digitálním vnitřním trhu, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 4 doporučení:

  • Česká republika by neměla podporovat narušování konkurenčního prostředí protekcionismem a umělou podporou. Zároveň by v rámci EU měla podporovat mechanismy obrany, aby „evropští šampioni“ mohli vznikat, ne ale na úkor konkurenčního prostředí na vnitřním trhu. Vznik případných „evropských šampionů“ by měl být organický a přirozený, nikoli plánovaný a na základě veřejné podpory.
  • Prioritou pro další rozvoj digitálního vnitřního trhu jsou podpora a investice do vědy a výzkumu. Stát by měl prosazovat taková opatření, která nepovedou k omezení prostředků dostupných v programech, jako je Digital Europe a Horizon Europe.
  • Důraz by měl být kladen na to, aby navrhovaná regulační opatření byla jasně srozumitelná pro poskytovatele služeb, aby umožňovala jasný a jednotný výklad a byla vynutitelná napříč jednotným trhem EU.
  • Platformy by měly přijmout vyšší míru odpovědnosti a vymáhat svá vlastní pravidla. Moderace obsahu by se měla řídit principy transparentnosti a konzistentnosti. Moderace by měla být jasně zdůvodněna. Platformy by měly umožnit přehlednou možnost reakce ze strany uživatele v případě, že s postupem smluvního partnera nesouhlasí. Zároveň musí být stát aktivnější ve vymáhání práva v online prostředí.