Sunday, January 23, 2022
DOPORUČENÍ: Kosmické aktivity EU z pohledu ČR

DOPORUČENÍ: Kosmické aktivity EU z pohledu ČR

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 4. března 2020 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o kosmických aktivitách EU z pohledu ČR,  jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 5 doporučení:

  • Podporovat zkvalitnění, dostupnost a zejména obecnou otevřenost in-situ dat získaných pozemním měřením. Tato data hrají významnou roli v rozvoji využití otevřených dat a služeb družicových systémů Galileo a Copernicus a v rozvoji nových aplikací. Dále by měla podporovat rozvoj dovedností v interpretaci otevřených dat a služeb ze systémů Galileo a Copernicus pro aplikaci v praxi a rozvinout možnosti validace dat. A nadále podporovat zapojení ČR do volitelných programů ESA, které jsou pro ČR nejsilnějším nástrojem k rozvoji kosmických aktivit a bránou do mezinárodních dodavatelských řetězců.
  • Zajistit adekvátní institucionální zabezpečení výkonu gesce kosmických aktivit umožňující rostoucí zapojení českého průmyslu, výzkumných pracovišť a státní správy do oblasti kosmické bezpečnosti, podpořit navýšení rozpočtu EU v oblasti kosmické bezpečnosti a také budování kapacit ČR v této oblasti.
  • Zabezpečit maximální podporu pro agenturu GSA/EUSPA ve formě infrastruktury a pracovních podmínek agenturních zaměstnanců, podpořit maximální posílení její role, včetně oblasti kosmické bezpečnosti, a maximálně využít přínosů její přítomnosti v Praze pro podporu českých kosmických aktivit.
  • Podpořit diplomatickou cestou funkční nastavení vztahů mezi hlavními evropskými kosmickými aktéry (ESA, EK, EUSPA a ČS). V rámci ESA by měla podporovat zachování stávajícího principu geografické návratnosti.
  • Podpořit inovační potenciál průmyslu a vědeckou excelenci prostřednictvím řádné implementace Národního kosmického plánu 2020-2025.